Novetats bibliogràfiques, maig 2008

BATLLORI, Toni. Cesc, la força del traç. Barcelona: Viena, 2007

Como valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC: pautas e instrumentos de análisis. Elena Barberà, Teresa Mauri, Javier Onrubia (coords.). Barcelona: Graó, 2008 (Crítica y fundamentos: Serie tecnologías de la información y de la comunicación; 19)
Extracte de l’índex:
La calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC; Analizando la calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC: dimensiones, indicadores e instrumentos: la calidad de los materiales educativos multimedia y de los procesos formativos en línea: pautas para el análisis; La perspectiva de los usuarios sobre la calidad de los materiales educativos multimedia y los procesos formativos en línea: usos, utilidad y valoración; Las TIC y la mejora de la calidad de la educación: algunas fuentes documentales para saber más

La cultura gitana al centre educatiu. Barcelona: Departament d’Educació, 2008 (Caixa d’eines; 7). Inclou 2 DVD: La cultura gitana al centre educatiu: experiències sobre la cultura gitana i Més junts: materials interactius per treballar la cultura gitana

Educación para la paz: actualidad y propuestas. Antonio Monclús, Carmen Saban (coords.). Barcelona: CEAC, 2008
Extracte de l’índex:
La paz como centro de de la educación y la ciudadanía; Actuaciones prácticas: recursos y propuestas; La enseñanza de las ciencias sociales, un instrumento para la paz y la ciudadanía; Educación para la paz en la familia y en la escuela; Análisis de casos: la educación para la paz, eje del desarrollo

ELZO, Javier; FEIXA, Carles; GIMÉNEZ SALINAS, Esther. Joves i valors, la clau per a la societat del futur. Barcelona: Fundació «La Caixa», 2007 (Joves amb valors)
Extracte de l’índex:
Els pares davant dels valors que cal transmetre a la família; Ser jove: avui, ahir, demà; Nous joves, nou saber; La societat del coneixement i l’educació dels joves; De l’ensenyament a l’aprenentatge: La declaració de Bolonya

L’estat del món 2008: innovacions per a una economia sostenible.
Gary Gardner i Thomas Prugh (dirs.). Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya: Angle Editorial, 2008
Extracte de l’índex:
Posant la llavor cap a una economia sostenible; Una nova avaluació del progrés; Repensar la producció; El repte dels estils de vida sostenible; Carn i peix: ingredients amb major cost de la dieta global; Construir una economia baixa en carboni; Millorar els mercats de carboni; L’aigua en una economia sostenible; La banca de la biodiversitat; Mobilitzar l’energia humana; Invertir per la sostenibilitat; Nous enfocaments en la governança en matèria de comerç

HERNÀNDEZ I SONALI, Lluís. Descobrint Mercè Rodoreda. Barcelona: La Galera SAU editorial, 2008 (La clau mestra; 1)

MOLIST, Pep. Dins del mirall: la literatura infantil i juvenil explicada als adults. Barcelona: Graó, 2008 (Micro-macro referències: Sèrie didàctica de la llengua / Comunitat educativa; 6)

MOMINÓ, Josep Maria; SIGALÉS, Carles; MENESES, Julio. L’escola a la societat xarxa: Internet a l’Educació Primària i Secundària. Barcelona: Ariel, 2007 (L’era de la Informació a Catalunya)
Extracte de l’índex:
Els principals enfocaments a l’hora d’abordar l’estudi de la integració de les TIC a l’educació escolar; L’escola a la societat xarza: un marc per a l’anàlisi; La integració d’internet a l’educació escolar: el cas de Catalunya; El professorat, l’element clan en els processos d’integració de les TIC; Els alumnes i la xarxa, fora de l’escola; Internet, escola i comunitat en el trànsit a la societat xarxa: cap a una escola xarxa?

Las mujeres cambian la educación: investigar la escuela, relatar la experiencia. Marta García Lastra, Adelina Calvo Salvador, Teresa Supinos Rada (eds.). Madrid: Narcea, 2008 (Mujeres)

RÍOS ROMERO, Joaquín. El treball de recerca: metodologia, recursos i propostes pràctiques per elaborar i presentar pas a pas una recerca. Barcelona: Rosa Sensat, 2008 Dossiers; 65). Inclou quadern per a l’alumne

SANS, Soledat; BALADA, Marta. Bestiari. Barcelona: Rosa Sensat, 2008 (Fragments; 9)

SANS, Soledat; BALADA, Marta. Mira i dibuixa. Barcelona: Rosa Sensat, 2008 (Fragments; 10)

SATUÉ, Enric. Arte en la tipografía y tipografía en el arte: compendio de tipografía artística. Madrid: Siruela, 2007 (La Biblioteca azul. Serie menor; 23)
Extracte de l’índex:
Los artistas del siglo XX y la tipografía; Los artisitas de la tipografía; El arte oculto de la tipografía; La incierta visibilidad de la tipografía; Relació d’artistes

WILSON, Edward O. La creació: una crida per salvar la vida a la Terra. Barcelona: Empúries, 2007 (Biblioteca Universal Empúries; 218). Premi Internacional Catalunya 2007