Les atencions quotidianes a l’escola bressol

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Com estan organitzades aquestes atencions?
Hi ha una programació darrera aquests moments tan claus per a fomentar l’autonomia de l’infant? 
Com podem donar valor als aprenentatges que porten implícites aquestes situacions quotidianes?
 

Partim de la idea que un infant no pot jugar de forma plena si les seves necessitats bàsiques no estan cobertes. Respectar aquest dret és clau dins el context educatiu; per tant, és responsabilitat de la persona educadora ajudar a cada infant de forma individual a satisfer necessitats vitals com la gana, la set, la higiene o el descans.

Atendre a cada infant segons la seva demanda concreta i el seu moment evolutiu és cabdal si defensem una educació amb un projecte educatiu de qualitat basat en el respecte vers les persones.

Així doncs, serà important planificar els espais i els materials per fomentar atencions de qualitat amb un clar respecte pels temps.

 

Objectius proposats:

 • Entendre els moments d’atencions quotidianes com a moments educatius dins la vida diària a l’escola bressol.
 • Reflexionar sobre el respecte vers l’infant en els petits detalls.
 • Donar valor a les atencions de forma individualitzada per tal d’acompanyar a cada infant cap a l’autonomia.
 • Organitzar espais i materials per fomentar atencions de qualitat.
 • Reflexionar sobre la organització del temps en el quotidià.
 • Construir un projecte educatiu del quotidià basat en el respecte.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius d’escola bressol.

 

 Continguts proposats:

 • Atencions quotidianes: quines, com i perquè
 • El respecte vers l’infant
 •  Atenció individualitzada
 •   Camí cap a l’autonomia.
 •   Espais i materials per a les atencions quotidianes
 •   El temps en el quotidià.
 •   Construcció d’un projecte educatiu referit a:
  • L’estona dels àpats
  • El descans dels infants
  • El canvi de bolquers

 

Avaluació: L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.   

 

Requisits certificació: Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres