Monogràfic. Desenvolupar l’ús educatiu dels dispositius tecnològics: el Pla mòbils.edu

 

Segons el darrer informe de l’OCDE d’aquest any 2019, els governs han dedicat molts esforços a dotar els centres amb equipa­ments tecnològics, però perquè es produeixi l’èxit educatiu cal acompanyar aquestes dotacions d’una formació en competència digital per als docents. Una de les accions amb què Catalunya implementa aquest acompanyament és a través del programa d’innovació pedagògica mòbils.edu, que el Departament d’Educació portarà a terme aquest curs vinent.

Des de la Direcció d’Innovació, Recerca i Cultura Digital s’ha creat un pla amb la fina­litat de desenvolupar un marc de cobertura d’educació digital que ofereixi l’adquisició de la competència digital pròpia del segle xxi als centres del Servei d’Educació de Catalunya. La proposta es fonamenta en el Marc europeu per a les organitzacions educatives amb competència digital de la Comissió Europea, està alineat amb les directrius dels organismes internacionals com la UNESCO i avança en les recoma­nacions que el mateix Consell Escolar de Catalunya va aprovar l’any 2015.

El Marc europeu DigCompOrg

El Marc europeu per a organitzacions educatives digitalment competents definit per la Comissió Europea, DigCompOrg, té per finalitat donar suport a les organit zacions educatives per ajudar-les en la seva digitalització de forma sistemàtica mentre els facilita la reflexió sobre el seu progrés i avalua les intervencions per a la integració i l’ús eficaç de les tecnologies digitals. Aquest marc s’estructura en set eixos temàtics que són comuns a tots els sectors de l’educació. Cadascun d’aquests elements reflecteix un aspecte diferent del complex procés d’integració i ús eficaç de les tecnologies digitals. Alhora, tots ells estan interconnectats i interrelacionats.

L’accés a la infraestructura tecnològica és extens a la major part dels centres educa­tius dels països de l’OCDE, però perquè es produeixi un ús i un desenvolupament òptim de les TIC aquestes han d’estar integrades en totes les àrees curriculars i en tots els nivells educatius. En aquesta línia, mòbils.edu aposta decididament per l’ús educatiu dels dispositius mòbils. De caràcter voluntari i amb una durada de tres anys, el programa integra centres educatius de diferent tipologia de tot el territori. En una primera fase, durant el curs 2019-2020 es destina als alumnes de 5è i 6è d’educació primària i 1r i 2n de secundària. Als instituts escola es treballarà

 

en els cursos de 6è de primària a 1r de secundària. En una segona fase, i a partir del tercer any d’aplicació, s’estendrà a la resta de l’alumnat del centre.

La finalitat del pla és que els centres utilitzin la tecnologia digital, i especialment els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per al desenvolupament del currículum competencial.

La necessitat d’aprendre a fer un ús crític de la tecnologia

Un dels principals objectius del pla és educar per a la ciutadania digital en l’àmbit dels centres educatius, les famílies i els agents socials que intervenen directament o indirectament en l’educació dels in­fants i adolescents al centre, promovent el pensament crític i establint els drets i deures que permeten la convivència en la societat digital.

Aquest objectiu desplega propòsits espe­cífics, entre els quals destaquen:

  • Millorar la competència digital del pro­fessorat i de l’alumnat afavorint un canvi metodològic en els diferents àmbits cur-riculars mitjançant l’ús de dispositius mòbils.
  • Potenciar l’adquisició de les compe­tències curriculars a través de l’ús dels dispositius mòbils.
  • Possibilitar un sistema educatiu inclusiu incorporant els dispositius mòbils.

 

Amb relació als usos pràctics del mòbil a l’aula, s’hauran de tenir en compte les previsions que es facin d’acord amb el projecte educatiu de centre, ja que l’ús de dispositius mòbils requereix establir pautes clares i factibles que la mateixa comunitat educativa pugui ajudar a aplicar.

En qualsevol cas, els equips docents i la comunitat educativa han de ser conscients de la necessitat de tenir una visió adaptable i proactiva, oberta a incorporar nous conei­xements i pautes d’actuació i reflectir-los en les seves normes de funcionament i organització.

Així, s’utilitzaran exemples de bones pràc­tiques com podrien ser: fer ràdio i televisió amb dispositius mòbils per treballar la competència comunicativa, el mòbil com a eina d’investigació, exploració i creació artística, el mòbil com a laboratori per a projectes de ciència o ciutadania, la classe inversa, enfocament STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Ma-thematics) o aprenentatge a distància. A través d’aquest pla també es desen­voluparà una formació específica per al professorat, incorporant noves modalitats que potenciïn el treball en xarxa.

Apoderar els alumnes com a creadors a través de la tecnologia

L’ús del mòbil a l’aula es concep com una eina d’aprenentatge que ofereix flexibilitat en el treball transversal i interdisciplinari
en els cursos de 6è de primària a 1r de secundària. En una segona fase, i a partir del tercer any d’aplicació, s’estendrà a la resta de l’alumnat del centre.

La finalitat del pla és que els centres utilitzin la tecnologia digital, i especialment els dispositius mòbils, com a eina educativa estratègica per al desenvolupament del currículum competencial.

La necessitat d’aprendre a fer un ús crític de la tecnologia

Un dels principals objectius del pla és educar per a la ciutadania digital en l’àmbit dels centres educatius, les famílies i els agents socials que intervenen directament o indirectament en l’educació dels in­fants i adolescents al centre, promovent el pensament crític i establint els drets i deures que permeten la convivència en la societat digital.

Aquest objectiu desplega propòsits espe­cífics, entre els quals destaquen:

  • Millorar la competència digital del pro­fessorat i de l’alumnat afavorint un canvi metodològic en els diferents àmbits cur-riculars mitjançant l’ús de dispositius mòbils.
  • Potenciar l’adquisició de les compe­tències curriculars a través de l’ús dels dispositius mòbils.
  • Possibilitar un sistema educatiu inclusiu incorporant els dispositius mòbils.

Amb relació als usos pràctics del mòbil a l’aula, s’hauran de tenir en compte les previsions que es facin d’acord amb el projecte educatiu de centre, ja que l’ús de dispositius mòbils requereix establir pautes clares i factibles que la mateixa comunitat educativa pugui ajudar a aplicar.

En qualsevol cas, els equips docents i la comunitat educativa han de ser conscients de la necessitat de tenir una visió adaptable i proactiva, oberta a incorporar nous conei­xements i pautes d’actuació i reflectir-los en les seves normes de funcionament i organització.

Així, s’utilitzaran exemples de bones pràc­tiques com podrien ser: fer ràdio i televisió amb dispositius mòbils per treballar la competència comunicativa, el mòbil com a eina d’investigació, exploració i creació artística, el mòbil com a laboratori per a projectes de ciència o ciutadania, la classe inversa, enfocament STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Ma-thematics) o aprenentatge a distància. A través d’aquest pla també es desen­voluparà una formació específica per al professorat, incorporant noves modalitats que potenciïn el treball en xarxa.

Apoderar els alumnes com a creadors a través de la tecnologia

L’ús del mòbil a l’aula es concep com una eina d’aprenentatge que ofereix flexibilitat en el treball transversal i interdisciplinari de totes les competències alhora que pro­porciona informació i capacitat de generar i crear continguts de forma motivadora.

El propòsit és aconseguir l’aprenentatge de la competència digital afavorint les altres competències i posar en valor el paper inclusiu de la tecnologia mòbil. Tot això es durà a terme acompanyant tota la comunitat educativa en la ja imparable transformació educativa mitjançant un equip tècnic multidisciplinari liderat per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Edu­cació, que avaluarà la seva incidència en resultats i cohesió social.

Hàbits cibersaludables

El bon ús de la tecnologia digital és part indispensable del programa d’innovació pedagògica mòbils.edu, i per això es formarà el professorat, s’acompanyarà l’alumnat i s’orientaran les famílies. L’ús de les dades personals, la privacitat, les xarxes obertes i el civisme digital formen part de la competència digital dels docents i de l’alumnat, i per tant cal fer-ne un bon ús i adoptar hàbits cibersaludables.

Una eina inclusiva

La tecnologia digital ha transformat la manera com les persones tenim accés a la informació i al coneixement, la manera com interactuem. De fet, entre els objectius d’Europa 2020, les tecnologies són clau per fomentar la inclusió social.

La inclusió digital, entesa com a ac­cés, competències i usos, és essencial per assegurar que els joves tinguin més oportunitats. Les polítiques europees fan èmfasi en l’ús de les tecnologies per reduir la fractura social, i també cal assenyalar que enfocaments educatius com el disseny universal per a l’aprenentatge posen de relleu els avantatges que ofereixen aquestes tecnologies per afavorir l’aprenentatge i la participació de tots els alumnes.

L’aplicació de les potents tecnologies digitals juntament amb els principis del disseny universal d’aprenentatge permet una personalització dels currículums més fàcil i efectiva per als estudiants. Per tal d’afavorir entorns on la persona tingui l’oportunitat de convertir-se en un aprenent expert cal proporcionar mitjans, siguin tecnològics o no, flexibles. Els professors dissenyen entorns educatius flexibles que responen a la variabilitat dels estudiants utilitzant una àmplia gamma de solucions amb alta i baixa càrrega tecnològica.

Els estudis confirmen que l’ús de la tecnologia en si mateix no millora neces­sàriament l’aprenentatge, ja que moltes tecnologies tenen els mateixos proble­mes d’accessibilitat que les opcions no tecnològiques. És per això que l’ús de la tecnologia ha d’estar planificat com un mitjà per assolir els objectius. Tot i això, per a alguns estudiants l’ús de tecnologies assistides personals –una cadira de rodes motoritzada, unes ulleres, un implant coclear o l’ús de dispositius mòbils– és essencial per a un accés físic i sensorial bàsic als entorns d’aprenentatge. Aquests estudiants necessitaran les seves tecnolo-gies assistides, fins i tot durant activitats en què altres estudiants no requereixin l’ús de cap tecnologia. Així doncs, podem dir que la tecnologia per si mateixa no és sinònim de disseny universal d’aprenentatge, però sí que té un paper determinant en la seva aplicació i conceptualització.

Mòbils.edu es basa en el model BYOD (Bring Your Own Device), de manera que els alumnes poden portar a l’aula els mò­bils personals; el Departament d’Educació facilita dispositius als centres per cobrir les mancances que hi pugui haver.

Per saber-ne més

COMISSIÓ EUROPEA (2015). Promoting Effective Digital-Age Learning. A Eu­ropean Framework for Digitally-Com­petent Educational Organisations. També disponible en línia a: https:// ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-re­ports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digita­lly-competent-educational

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. Pla mòbils. edu per millorar l’èxit educatiu [en línia]. https://www.youtube.com/ watch?v=2vTamla7i60 [Consulta: 26 de juliol de 2019].

MAR CAMACHO MARTÍ
Directora General d’Innovació,
Recerca i Cultura Digital
mar.camacho@gencat.cat
ANA ALBALAT MARTÍNEZ
Subdirectora de Recerca i Cultura Digital
anna.albalat@gencat.cat
ESTEL MARÍN COS
Cap del Servei de Recerca Educativa
estel.marin@gencat.cat
Departament d’Educació,
Generalitat de Catalunya

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Competència digital docent

Oferim cursos gratuïts per l'acreditació de la Competència Digital Docent (Nivells B1 i B2).
Tota la informació i inscripció!