Monogràfic. Perspectiva Escolar recomana

Articles publicats a la revista Perspectiva escolar

BATISTE, Montse. «English Corners: una experiència d’aprenentatge lúdic de l’anglès a l’escola rural». A: Pers­pectiva escolar, núm. 299 (novembre 2005), p. 75-78.

FEU i GELIS, Jordi. «L’escola rural de Boadella: una experiència educativa i social que diu molt a favor de l’es­cola rural del nostre país». A: Pers­pectiva escolar, núm. 279 (novembre 2003), p. 70-74.

«Pobles educadors» [diversos articles]. A: Perspectiva escolar, núm. 308 (oc­tubre 2006), p. 2-62.

«Una nova escola rural» [diversos arti­cles]. A: Perspectiva escolar, núm. 233 (març 1999), p. 2-56.

Llibres

BERLANGA QUINTERO, Salvador. Edu­cación en el medio rural: análisis, perspectivas y propuestas. Saragossa: Mira Editores, 2003 (Psicopedago­gía).

BOIX, Roser (coord.). La escuela rural: funcionamiento y necesidades. Bar­celona: CissPraxis, 2004 (Compromi­so con la educación).

BUSTOS JIMÉNEZ, Antonio. La escuela ru­ral. Barcelona: Octaedro; Las Gabias: Mágina, 2011 (Recursos Octaedro; 127).

CORCHÓN, E. La escuela rural: Pasado, presente y perspectivas de futuro. Barcelona: Oikos-Tau, 2000.

FEU I GELIS, Jordi. Característiques dels pobles petits a Catalunya i repercus­sions per a l’escola rural. Disponible a: http://oberc.fmr.cat/documenta­cio/DOCUMENTACIO/informe%20 recerca%20l’estat%20dels%20 pobles%20petits%20de%20ca­talunya%20i%20repercursió%20 per%20l’escola%20rural%20_confe­rència%20en%20forma.pdf [consul­ta 28 de novembre 2018].

JORNADES D’ESCOLA RURAL EN LA FOR­MACIÓ INICIAL DELS MESTRES DE CATALUNYA (12es: 2007: Figueres- Vilopriu). Escola rural i municipi: la importància de l’escola en els po­bles petits : XIIes Jornades d’Escola Rural (Figueres-Vilopriu, 22 i 23 de març 2007). [Girona]: Universitat de Girona, 2007.

SAMPER RASERO, Lluís; BURRIAL, Xavier; SALA, Teresa. Escoles, pobles i famí­lies: noves perspectives sobre l’esco­la rural a Catalunya. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2016.

SOLER ROCA, Miquel. Educació, resis­tència i esperança. Barcelona: Rosa Sensat, 2015.

Articles de revistes

BOIX, Roser. «Educació, ruralitat i territo­ri: la construcció d’una identitat prò­pia». A: Temps d’Educació, 2002.

CARBONELL I SEBARROJA, Jaume. «Un día de lluvia en una escuela ru­ral». A: Cuadernos de Pedagogía, núm. 364 (gener 2007), p. 18-24.

«Educació rural, una mirada interconti­nental» [diversos articles]. A: Guix, Elements d’Acció Educativa, núm. 443 (març 2018), p. 14-43.

«L’Escola en un món rural canviant: Berga, 30 de juny i 1 de juliol 2005» [diversos articles]. A: Temes de Re­novació Pedagógica, núm. 22 (de­sembre 2005), p. 5-32.

«L’escola rural al segle XX» [diversos arti­cles]. A: Educació i història, núm. 8 (2005), p. 8-131.

FEU I GELIS, Jordi. «La transformació del món rural: el sentit de l’escola rural en un món que es desruralitza». A: Temps d’Educació, núm. 20 (1998), p. 287-314.

LLOVET, Àlvar. «La pagesia catalana: un sector en extinció?». A: Nació Digital (27 de gener de 2017). Disponible a: https://www.naciodigital.cat/noti­cia/124133/pagesia/catalana/sector/extincio [consulta 28 de novembre de 2018].

SANCLIMENTS, Àngels; GEIS, Santi. «In­fància i territori: ho tenim més fàcil a l’escola rural?». A: Infància Educar de 0 a 6 Anys, núm. 199 (juliol/agost 2014), p. 24-26.

«Viure, treballar i estudiar a la terra» [di­versos articles]. A: Escola Catalana, núm. 411 (juny 2004), p. 6-27.

Webs

Escuela rural: http://escuelarural.net/

Fundació del Món Rural: http://www.fmr.cat/atles/

Observatori de l’educació rural a Catalunya:

http://oberc.fmr.cat/

Secretariat d’escola rural de Catalunya: http://escolaruralsecretariat.blogspot.com/

Pel·lícules cinematogràfiques

Los colores de la montaña, de Carlos César Arbeláez, 2011 (Colòmbia).

Ni uno menos, del director Zhang Yimou, 1999 (Xina).

Ser y Tener, del director Nicolas Philibert, 2002 (França).

Sur le chemin de l’école, de Pascal Plisson, 2013 (França).

Documentals

La escuela del silencio, 2014 (UNICEF Perú).

Deshabitados, d’Hugo Atman, Asociación Escuela Benaiges, 2018 (Espanya).

La primavera, de Christophe Farnarier, 2013 (Espanya).

El somni, de Christophe Farnarier, 2008 (Espanya).

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!