Monogràfic. Una mirada inclusiva a l’escola rural

Som la ZER Mestral, que es va constituir el curs 2000/2001. Els tres centres que la integren estan ubicats enmig d’un entorn natural immillorable, amb els Ports i el Del­ta de l’Ebre com a autèntics protagonistes. Tres escoles rurals que, juntament amb la comunitat educativa, treballen per ser una ZER pública familiar, propera, inclusiva i oberta a l’entorn. Aquestes tres escoles són Port Rodó, seu de la ZER Mestral, ubicada a Campredó (Tortosa), que compta amb 89 alumnes, 61 a Educació Primària i 28 a Educació Infantil, 4 dels quals pertanyen a la Llar d’Infants adherida al centre. L’escola Divina Pastora, ubicada a Vinallop (Tortosa), que compta amb 12 alumnes, dels quals 6 són d’Educació Primària i 6 pertanyen a l’Educació Infantil. I l’escola Lligallo del Gànguil, ubicada a Lligallo del Gànguil (Camarles), que compta amb una matrícula de 64 alumnes, 49 dels quals pertanyen a Educació Primària i els altres 15 a Educació Infantil.

En aquest context educatiu comptem amb la presència de la Fundació Mercè Pla, el nostre partner educatiu, una

Exercicis d’Educació Física a l’Escola Port Rodó conjuntament amb persones ateses al Centre Ocupacional de la Fundació Mercè Pla i l’alumnat de l’escola.

entitat sen­se ànim de lucre que vetlla per l’atenció social de les persones amb discapacitat i persones en situació de dependència, mitjançant la defensa dels seus drets. Tot i que té centres i serveis repartits per diferents llocs del territori ebrenc, nosaltres treballem sistemàticament amb els ubicats a la seva seu, Campredó (Tortosa), ja que la seva proximitat ens permet planificar estratègicament un projecte inclusiu i in­novador que vinculi la voluntat educativa de les dues entitats per donar resposta a les necessitats socials del territori. Aquests centres són el Centre d’Educació Especial Verge de la Cinta, un centre d’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives es­pecials, associades a condicions personals de discapacitat intel·lectual, motriu o sen­sorial, i el Centre Ocupacional Verge de la Cinta, un servei destinat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual que ofereix una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, destinat a proporcionar el màxim desenvolupament de les seves capacitats personals i laborals afavorint-ne la integra­ció sociolaboral.

La perspectiva inclusiva de la ZER Mestral, a base d’anys d’esforços i d’experiències, ha anat contagiant d’una manera d’entendre la inclusió des d’un punt de vista que va més enllà del simple concepte. Les poten­cialitats del nostre entorn han esdevingut un factor clau en el desenvolupament i implementació del nostre projecte, avui ja realitat. I és en aquest context que treballem amb el compromís d’interpretar les barreres de la diversitat com un repte i com una oportunitat per créixer, aprendre i cercar l’èxit educatiu conjuntament, posant l’accent en aquest tothom, aglutinant i cohesionant els interessos de diferents col·lectius amb un interès compartit. Escola, entorn i entitats socials es van sumant en la implementació d’experiències que ens van conduint cap a un projecte pensat per aconseguir que l’escola inclusiva esdevin­gui agent transformador, impulsor i motor de canvi social.

Amb tot, totes dues entitats entenem la inclusió com l’eina més eficaç d’inserció comunitària i ho fem compartint uns valors que formen part de la nostra missió.

Per fer-ho possible, més enllà de garantir la inclusió en la nostra acció educativa diària és molt important constatar que totes les experiències que despleguem en aquest projecte s’implementen de manera integra­da no només al currículum sinó també a l’horari setmanal de l’alumnat, durant dues hores lectives. A banda d’aquestes hores també es destinen periòdicament altres franges horàries per al desenvolupament d’activitats curriculars compartides que ho requereixin.

El nostre entramat organitzatiu s’estructura a través del següent quadern de bitàcola el qual, en els àmbits pedagògic, organitzatiu, de gestió dels recursos i de les relacions amb la comunitat, inclou tres fases:

  • Planificació: reunions de planificació amb els diferents agents implicats.
  • Execució: realització de les diferents experiències.
  • Avaluació: seguiment, indicadors i re­visió del projecte.

 

Les nostres experiències

El projecte va néixer de la necessitat d’obrir l’escola a l’entorn i de fer-la més partici­pativa. El seu vertader fonament és que la ZER Mestral i la Fundació Mercè Pla siguin part activa del teixit social dels pobles on estan ubicats els centres que inclouen, fent una aposta clara per un canvi de mirada respecte de les necessitats. Així hem après a treballar partint de les potencialitats de les persones i diversificant experiències.

El que en un primer moment eren ex­periències que es plantejaven de forma esporàdica, són avui una realitat que s’implementa sistemàticament i que queda recollida a la nostra programació general anual. Una realitat que va creixent i que està en vies de ser reconeguda com un projecte d’innovació educativa.

Les experiències que portem a terme es vehiculen a través de tallers i activitats a l’aula i a l’entorn. S’executen als diferents centres que colideren el projecte emprant les diferents infraestructures disponibles. De vegades també a diferents espais dels municipis on estan ubicades les entitats que hi treballem. En tots els casos hi participen conjuntament el cent per cent de l’alumnat de l’escola, persones adul­tes ateses al Centre Ocupacional de la Fundació Mercè Pla, alumnat de l’escola d’educació especial Verge de la Cinta de la Fundació Mercè Pla i en funció de la tipologia del taller, famílies i altres entitats de l’entorn.

No obstant això, el valor del projecte no recau només en la participació de tots aquests sectors sinó en el fet d’aprendre mitjançant la concreció, ja sigui a través dels centres d’interès, dels objectius de tasca o per finalitat curricular. Tots aquests sectors participen, dissenyen, creen, apre­nen i treballen perseguint objectius comuns de manera cooperativa, intergeneracional (des de la llar d’infants fins a la tercera edat) i partint de les seves potencialitats. Aquest mateix criteri s’aplica al cos docent i a la resta de professionals i entitats que hi participen, creant lligams d’aliança entre tothom.

En conclusió, aquesta mirada pretén:

  • Donar resposta a una necessitat social vivint la inclusió des de la normalitat.
  • Aportar valor de creixement personal i d’autodeterminació a l’alumnat i a les persones ateses perquè esdevinguin agents protagonistes del canvi social.
  • Expandir el projecte perquè escoles amb un entorn semblant puguin replicar-lo i aportar noves experiències inclusives.
  • Garantir l’eficàcia de les actuacions avaluant i aportant indicadors que ens permetin observar el grau d’impacte emocional, acadèmic i social.
  • Diversificar al màxim les experiències per garantir que aquestes arriben a tothom i aporten valor personal i col·lectiu.
  • Vetllar per la continuïtat i sostenibilitat del projecte garantint un estil i assen­tant-lo, de manera que la gent senti la necessitat de continuar treballant-lo al marge de qui el lideri.

 

Tipologia de les nostres experiències conjun­tes realitzades fins al curs 2017/20018

Acadèmiques, artístiques i culturals

Teatre: Hem fet diferents obres de teatre on el 50% d’actors i actrius són l’alumnat de Cicle Superior de l’escola Port Rodó i l’altre 50% són persones adultes ateses que formen part de la companyia L’Espill del Centre Ocupacional. El projecte més destacat i amb molta repercussió mediàtica va ser Els Arrugats: quina troballa més dolça!, una adaptació del conte de Carles Capdevila que narra la història real d’una persona amb discapacitat que venç les seves pors. Sobre aquest centre d’interès es vinculen cinc tallers simultàniament: obra de teatre, atrezzo de l’obra, cuina dels arrugats, biografia i obra de Carles Capdevila i taller d’emocions preparatori del festival de Nadal. Aquesta obra l’hem representat a diferents llocs, arribant fins i tot al teatre Ateneu de Tàrrega.

Taller de manualitats: emmarcat dintre de les setmanes prèvies a festivitats, on es treballen l’atrezzo per al teatre, es disse­nyen màscares i complements per a la rua de Carnaval, es dissenyen disfresses i/o vestits de teatre, s’ambienten les escoles…

Taller de poesia: taller de poesia en què es treballen autors locals, altres autors, poemes clàssics i jotes tradicionals.

Taller de contes: en què es treballen contes clàssics en diferents idiomes i diferents formats.

Unitat de programació dels «Castells»: expe­riència que s’emmarca en el Cicle Mitjà, on s’inclou alumnat de l’escola d’educació especial Verge de la Cinta i l’alumnat de Cicle Mitjà.

Lectures compartides: a través d’un consens entre els centres ordinaris i d’educació especial, es treballen diferents lectures en diferents formats. Hi participa el cent per cent de l’alumnat de l’escola d’educació especial i ordinàries.

Altres activitats es duen a terme en diferents moments del curs escolar en funció de la seua tipologia i/o temporització en el marc curricular. Sovint també fem activitats conjuntes en dies lectius que coincideixin en festes populars.

D’emprenedoria

Organització empresarial en forma de coo­perativa, a través de la dinamització i gestió d’un hort. Els tallers es duen a terme tots els dijous d’11.00 a 13.00 i hi participen el cent per cent de l’alumnat de l’escola més persones ateses al Centre Ocupacio­nal de la Fundació Mercè Pla, alumnat de l’escola d’educació especial Verge de la Cinta i en funció de la tipologia del taller, famílies i entitats de l’entorn. Els tallers que es porten a terme són:

Tallers minixefs: tallers de cuina dirigits i realitzats pels alumnes de la Cooperativa Energy de l’escola Verge de la Cinta, en què es preparen diferents receptes i es dis­tribueixen els productes finals mitjançant un packaging determinat. Hi participen diferents cicles de l’escola ordinària.

Hort escolar i emprenedoria: en el marc curricular s’introdueix una activitat de producció que inclou totes les fases. Hi participa tot l’alumnat de Cicle Mitjà i un grup d’alumnes de l’escola Verge de la Cinta. La Cooperativa Energy també distribueix els productes finals mitjançant un packaging determinat. Estem estudiant la possibilitat de participar en el mercat de carrer del poble amb una paradeta.

*L’AMPA de l’escola Port Rodó ha signat un conveni a través del programa QBID en el qual alumnes del PFI d’auxiliar i hoteleria de l’escola d’educació especial Verge de la Cinta fan les seves pràctiques a la cuina i el menjador de l’escola.

Esportives i lúdiques. Un cop al mes es porta a terme una Sessió d’educació física: una vegada al mes (un cop per centre), hi participen l’alumnat de Cicle Superior i persones ateses del Centre Ocupacional.

Activitats específiques emmarcades en temàtiques concretes: jocs per al Dia de la Pau, jocs cooperatius, jocs populars, jocs medievals. Aquestes activitats les organitzen l’alumnat de Cicle Superior i les persones ateses del Centre Ocupacional per a la resta d’alumnat.

Estrena de l’obra de teatre “Els Arrugats: quina troballa més dolça!” al Teatre Ateneu de Tàrrega.

Esports adaptats: participació del cent per cent de l’alumnat de l’escola ordinària i persones ateses del Centre Ocupacional. Es practiquen els esports de boccia i eslàlom amb cadira de rodes.

Futbol inclusiu: hi participen alumnat de Cicle Superior de l’escola ordinària, equip de futbol de l’escola Verge de la Cinta, persones ateses del Centre Ocupacional i alumnat d’ESO d’un institut de Tortosa.

Patis per a tothom: estem treballant en la planificació d’un disseny de patis inclusius amb diferents activitats en què es vegin representats tots els col·lectius que formen part del projecte i que puguin gaudir-les de manera simultània.

Solidàries i de germanor

Activitats i tallers que es treballen en el marc de les festes populars i tradicionals: Sant Jordi, Festival de Nadal i d’estiu, Carnaval, trobada de ZER, dinars populars i de comunitat educativa, apadrinament familiar i elaboració de material solidari. En funció de l’activitat hi participen la to­talitat d’alumnes de l’escola ordinària i de l’escola Verge de la Cinta i també persones ateses al Centre Ocupacional.

Grau d’impacte de les experiències en la co­munitat educativa i l’entorn

Abans d’iniciar aquest projecte l’equip di­rectiu de la ZER Mestral, el de cada centre que inclou i el de la Fundació Mercè Pla, vam reunir-nos diverses vegades per anar planificant el rumb buscant reptes comuns amb motivacions i perspectives comparti­des. Aquestes reunions les continuem fent sistemàticament. La normalitat i el canvi de mirada respecte a aprendre a veure i a estimar les persones per la seva manera de ser i no per la seva imatge, treballar partint de les potencialitats de cadascú i no de les seves necessitats i tenir com a premissa que totes les activitats que programem han d’aportar un valor perso­nal i col·lectiu, han estat el nostre full de ruta en aquest projecte. En les primeres reunions hi van participar psicòlogues de la Fundació Mercè Pla per tal de valorar com tractar l’impacte que podia tenir en l’alumnat de l’escola ordinària el fet de relacionar-se amb persones amb discapa­citats significatives. I la conclusió a la qual vam arribar va ser tan senzilla com efectiva: parlem amb l’alumnat i amb les persones ateses d’allò que anem a treballar i com hem de fer-ho. Creem un espai per si algú té preguntes sobre la diversitat amb la qual conviuran i llavors ja li respondrem. Així ha estat fins a l’actualitat. I la realitat és que la cohesió social existent entre les comu­nitats educatives respectives, les aliances creades, la convivència entre l’alumnat i les persones ateses de tots els centres esmentats, els resultats educatius, el bon ambient de treball compartit entre els diferents professionals de tots els centres i la motivació mostrada per les famílies i les entitats de l’entorn en sumar-s’hi, han convertit aquest projecte en un dels pilars de la nostra missió i, a més a més, li han donat un ressò mediàtic inesperat que desitgem que serveixi per impulsar-ne de nous a altres llocs del territori amb entorns semblants al nostre.

Representació de l’obra de teatre “Els Arrugats: quina troballa més dolça!” a la XXIII Trobada d’Escoles Rurals de Catalunya, a la Universitat Rovira i Virgili de Tortosa.

El rol dels docents, de l’alumnat de l’escola ordinària, de l’alumnat de l’escola d’edu­cació especial, de les persones ateses, de les entitats que hi col·laboren… és un rol canviant en funció de la tipologia d’experiències. Partint de la cocreació com a principi, cadascú lidera, colidera, aprèn conjuntament o actua com a receptor d’una tasca o experiència, la qual sempre ha d’aportar un valor educatiu i/o social.

El resultat és absolutament emocionant. Escoltar en públic nombrosos discursos orals espontanis dels actors i actrius, tant del Centre Ocupacional com de l’escola Port Rodó explicant com han treballat i què han sentit preparant i representant l’obra és un missatge de vida que ens hem emportat les persones que ho hem viscut. No tenim paraules que puguin descriure la intensitat d’aquests moments. Escoltar xiquets i xiquetes d’uns 11 i 12 anys dient al públic que han après a no tenir prejudicis, afirmant que les persones són belles per la seva manera de ser i no per la seva imatge, explicant que gràcies a haver treballat amb persones amb discapacitat s’han alliberat de les seves pors… Escoltar discursos de les persones ateses al Centre Ocupacional agraint la tasca dels seus familiars, de les persones professionals que treballen amb ells i elles, abraçant i protegint el nostre alumnat amb estima i responsabilitat… Viure i veure com con­vivim totes aquestes comunitats com si fóssim una de sola, amb reunions entre famílies per planificar activitats conjuntes, i rebre l’agraïment d’aquestes famílies per les oportunitats que estem oferint als seus fills i filles, alguns ja en edat adulta… Rebre cartes d’agraïment de diferents entitats per les experiències viscudes i accions de suport amb recursos de diferent tipologia… És una llista de sentiments i d’emocions interminable. Unes emocions que sovint es desprenen de manera espontània enmig de cada experiència. De vegades hem acabat una obra de teatre i des del públic ens han demanat la paraula i hem rebut missatges que ens han fet plorar d’emoció. O quan hem realitzat tallers de poesia i de contes amb gent de la tercera edat i aquestes persones han explicat els seus sentiments respecte d’allò que han viscut en l’experiència, agraint i valorant la tasca docent de tots els professionals compromesos en el projecte… Tot plegat és un regal indescriptible. Però sobretot ho és entrar a l’escola, a qualsevol de totes les implicades en el projecte, o a qualsevol altre espai del poble que ens hagin cedit de forma altruista per realitzar alguna ac­tivitat, i veure el somriure de tothom que hi participa. Tothom es responsabilitza de la tasca que ha de fer. Aquest projecte ha esdevingut una necessitat de creixement personal i col·lectiu que tothom sent com a propi. És per aquest motiu que el lideratge del projecte és absolutament compartit i que la sostenibilitat queda garantida. No obstant, necessitem que el procés sigui eficaç. Per això és necessària una avaluació rigorosa, al mateix temps que formadora, que ens aporti les dades suficients per re­flexionar per la millora continuada. Això ho estructurem a través d’un pla de seguiment en el qual figuren un conjunt d’indicadors d’aplicació, d’execució i d’impacte, que el mesuren.

Activitat de boccia amb les persones ateses del Centre Ocupacional de la Fundació Mercè Pla i l’alumnat de la ZER Mestral.

El nostre repte és que aquest projecte d’escola se centri en l’estil i no pas en els resultats. Aquesta no és una activitat pensada per quedar bé ni tampoc per ser una activitat més dintre de la Programació General Anual de Centre. Pretén ser una suma d’experiències que s’han de trans­formar en una manera de ser i sentir, tot configurant la nostra identitat de centre. La inclusió forma i ha de formar part de la nostra missió. No entenem una escola pública si no és d’aquesta manera. Només així consolidarem una visió social inclusiva i sostenible. Moltes gràcies a tothom que ho està fent possible. Com afirma el nostre alumnat, junts som més forts!

CARLOS JAVIER BLANCH
JOSEP ENRIC FORCADELL
ESTHER VALLVÉ
JOSEP ALBERT FERRÉ
PILAR PAGÀ
Equip directiu de la ZER Mestral (Baix Ebre)

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!