Bases 2021

L’Associació de Mestres Rosa Sensat convoca el XLI Premi Marta Mata de Pedagogia amb les bases següents:

Bases 2021

  1. Els treballs presentats han de ser originals, inèdits, redactats en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat Espanyol i realitzats per mestres o altres professionals de l’educació.
  2. Les obres han de fer referència a una experiència que comporti una millora de la pràctica educativa amb la finalitat de promoure, reconèixer i donar a conèixer el treball renovador de mestres, professors i altres educadors que, en equip o individualment, i a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica, contribueixin a la millora de l’educació i a enfortir la renovació pedagògica.
  3. Les obres han de tenir una extensió màxima de 250.000 caràcters, amb espais inclosos. S’han de fer arribar per correu electrònic, en suport digital i tancats en format PDF a l’adreça publicacions@rosasensat.org. No s’acceptaran treballs en suport paper.
  4. El document ha d’anar acompanyat necessàriament d’un breu currículum de la persona o persones autores, on constin les dades de l’autor o autors: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte, NIF i l’adreça de correu electrònic.
  5. La data màxima per al lliurament dels originals serà l’1 d’octubre de 2021.
  6. El jurat està constituït per persones vinculades a l’àmbit educatiu i que representen les institucions i entitats convocants.
  7. El jurat podrà declarar el Premi desert. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  8. L’Associació de Mestres Rosa Sensat publicarà l’obra en llengua catalana. En l’edició es farà constar el Premi amb el qual ha estat guardonada.
  9. El veredicte es farà públic el mes de novembre de 2021 i el Premi es lliurarà en el decurs d’un acte públic.La participació en el Premi comporta l’acceptació d’aquestes bases. El jurat resoldrà les qüestions no previstes.

 

Barcelona, març de 2021