Monogràfic. Perspectiva Escolar recomana

Articles publicats a la revista Perspectiva escolar

Callís, Josep. «De la vivenciació a l’abs­tracció o el camí cap a la competèn­cia matemàtica». A núm. 341 (gener 2010), p. 2-16.

— «El què, com, quan i perquè de la manipulació». A núm. 329 (novem­bre 2008), p. 8-21.

— «La renovació dels algorismes mate­màtics a l’aula: la revolució impres­cindible per a la competència mate­màtica». A núm. 355 (maig 2011), p. 54-65.

«Llegir i escriure, el desig d’aprendre» [diversos articles]. A núm. 368 (març/abril 2013), p. 2-53.

Mora Sánchez, José Antonio. «Calcula­dora per a alumnes amb dificultats en les matemàtiques». A núm. 296 (juny 2005), p. 2-88.

Prats, Àngels. «El que he après de la lectura ara que no sé llegir». A núm. 359 (novembre 2011), p. 62-67.

Llibres

Brossa, Agnès. Em dic Joan i crec que soc dolent. Vic: Eumo Editorial, 2017.

Bueno, David. Neurociència per a educa­dors. Barcelona: Rosa Sensat. Barce­lona, 2017.

Dolz, Joaquim; Gagnon, Roxane; Ribera, Paulina. Producció escrita i dificul­tats d’aprenentatge. Barcelona: Graó, 2013 (Biblioteca d’Articles; Didàc­tica de la llengua i de la literatura; 188).

Carbonell, Jaume. Per què no és neces­sari que el teu fill aprengui a llegir i escriure abans dels 6 anys. 23 de març de 2015. Disponible a: <http:/ diarieducacio.cat/blogs/familiesenru­ta/2015/03/23> [consulta el 22 de maig de 2019].

García i Ortíz, Montserrat; González i Calderón, Mercè; García-Campomanes, Blanca. Glifing: com detectar i vèn­cer les dificultats de lectura. Barcelo­na: Horsori, 2016 (Manuals Horsori; 32).

Gardner, Howard. Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. Madrid: Paidós Ibérica, 2011.

Gispert, Dolors; Ribas, Lurdes. Alumna­do con dificultades en el aprendizaje de la lectura. Barcelona: Graó, 2010 (Escuela inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes; 1).

Goleman, Daniel. La inteligencia emocio­nal. Barcelona: Kairós, 1996.

Ramos García, Joaquín (coord.). Enseñar a escribir… sin prisas pero con sen­tido. Sevilla: MCEP, 2003 (Colabora­ción Pedagógica; 12).

Ribera, Paulina; Villagrasa, María Rosa­rio; López Jiménez, Samuel. La escritu­ra: cómo conseguir un buen grafismo: prevención y atención de sus dificul­tades en el aula. Barcelona: Graó, 2015 (Graó; 314).

Sans Fitó, Anna. Per què em costa tant aprendre? Trastorns de l’aprenentat­ge. Barcelona: Hospital Sant Joan de Déu: Edebé, 2008 (Família i Salut).

Sellés Pons, M. Àngels; Sendrós, Mer­cè. Llegim! Propostes pràctiques per apropar la lectura a tothom. Barcelo­na: Horsori, 2015 (Manuals Horsori; 29).

Teixidor, Emili. La lectura i la vida: com incitar els nens i els adolescents a la lectura: una guia per a pares i mes­tres. Barcelona: Columna, 2007.

Tuffanelli, Luigi. Comprender: ¿qué es? ¿Cómo funciona? Madrid: Narcea: Instituto de Formación del Profe­sorado, Investigación e Innovación Educativa, 2010 (Didáctica de las Operaciones Mentales; 1).

Articles de revistes

Alemany Panadero, Carmen. «Las conse­cuencias sociales de las dificultades de aprendizaje en niños y adolescen­tes». A: Ehquidad, núm. 11 (gener-juny 2019), p. 91-122. Disponible a: <http://revistas.proeditio.com/ehqui­dad/article/view/2602> [consulta 22 de maig de 2019].

«Detecció de dificultats en la compren­sió lectora». A Guix: Elements d’Ac­ció Educativa, núm. 439 (novembre 2017), p. 67-68.

Fuentes, M. Teresa; Bofarull, M. Teresa. «Dificultats de càlcul i resolució de problemes a educació primària: pro­posta d’unes pautes d’observació». A Guix: Elements d’Acció Educativa, núm. 273 (març 2001), p. 46-56.

Gil, Rosa Maria. «Reflexionar sobre la llengua per aprendre a escriure: un repte difícil però necessari». A Guix: Elements d’Acció Educativa, núm. 371 (gener 2011), p. 22-26.

«La lectura i l’escriptura al cicle inicial: propòsits i reptes» [diversos articles]. A Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, núm. 55 (juliol/ agost/setembre 2011), p. 5-68.

Llopart, Mariona; Vilagran, Isabel; Güell, Carme; Esteban-Guitart, Moisés. «Las visitas etnográficas a los hogares de los estudiantes como estrategia para crear lazos de confianza entre docen­tes y familias». A Pedagogia i Treball Social: Revista de Ciències Socials Aplicades, vol. 6., núm. 1 (2017), p. 70-95. Disponible a: <https:// www.raco.cat/index.php/PiTS/article/ view/329011/419597> [consulta 22 de maig de 2019].

Planella, Creu. «La vida quotidiana a l’escola: Una oportunitat per apren­dre a regular sabers matemàtics». A Guix: Elements d’Acció Educativa, núm. 444 (abril 2018), p. 57-59.

Amb la col·laboració de la BIBLIOTECA ROSA SENSAT

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!