Escola. Vint anys de kinesiologia educativa al nostre país. El plaer d’aprendre fàcilment

Què és la kinesiologia educativa?
La kinesiologia educativa és una tècnica motriu que facilita la connexió de les dues àrees del cervell, l’hemisferi dret i l’hemis­feri esquerre, de forma integrada. Aquesta tecnologia serveix per potenciar les nostres capacitats i així poder ser més competents en el procés d’ensenyament-aprenentatge. És una eina per aprendre fàcilment a les nostres aules. «Ens vam adonar que podí­em oferir un sistema d’aprenentatge que només utilitzés les mans, el cor, la ment i el moviment sense massa dependència de materials o tecnologia» (Paul E. Dennison i Gail E. Dennison, 1989).

Aquesta tècnica va ser creada per Paul i Gail Dennison, investigadors de la Univer­sitat de Califòrnia del Sud i creadors de la Fundació de Kinesiologia Educativa l’any 1987, que la van desenvolupar amb el nom de Brain Gym®.

La kinesiologia educativa es basa en una sèrie d’exercicis que activen el cervell i el fan funcionar en un tot integrat per tal de millorar, entre altres, l’escolta, la visió, la lectura, la comprensió, el raonament, les destreses d’escriptura, el càlcul, l’auto­estima… Són 26 exercicis motrius fàcils i senzills d’aplicar, segons les necessitats amb què ens trobem, per tal de resoldre-les o satisfer-les. «Vam mirar d’ajudar la gent a utilitzar les bases sensoriomotrius per crear experiències vitals positives enmig d’un món tan ràpidament canviant» (Paul E. Dennison i Gail E. Dennison, 1989).

RUTA PACE: És la ruta d’inici abans de començar una tasca llarga i/o feixuga, abans de començar les classes del matí i/o de la tarda, abans de mostrar i/o practicar quelcom en públic… Per assolir els nostres objectius, ja que ens hidratem mastegant l’aigua, ens connectem fent els botons del cervell, ens activem fent la marxa creuada i ens relaxem per estar més atents tot fent els ganxos de Cook.

Beure aigua, botons del cervell, marxa creuada i ganxo de Cook.


Com va arribar la kinesiologia educativa a Catalunya?
La kinesiologia educativa es va donar a conèixer als docents a través de Rosa Sensat per la doctora Tònia Cortadellas i el quiropràctic belga Philippe Bombeek. Cortadellas és metgessa, terapeuta i co­operant internacional, i Bombeek és un kinesioterapeuta que des de l’any 1970 ha utilitzat diferents mètodes i tècniques per resoldre dificultats de l’aprenentatge i traumes infantils.

L’any 1997 la mestra Montserrat Escayola, de l’Escola del Mar, va conèixer Bombeek a través de Cortadellas, el qual, com a orto­kinesiòleg, li va fer adonar-se de la utilitat d’aplicar aquestes tècniques a l’aula per aconseguir que l’alumnat aprengués amb facilitat i sense bloqueigs emocionals o traumàtics. Per això ella va pensar que aquesta experiència l’havia de compartir amb altres mestres i va proposar de fer un curs a l’escola d’estiu de Rosa Sensat amb el títol El plaer d’aprendre fàcilment, que van impartir Cor­tadellas i Bombeek el juliol del 1997. Aquesta iniciativa va rebre el suport de Tina Roig i Anna Pigui­llem, directora i responsable dels cursos comuns, respectivament, a la institució.

Un cop realitzat el curs El plaer d’aprendre fàcilment es va trobar la necessitat de cercar un punt de trobada per posar en comú dubtes, inquietuds, experiències… i poder ampliar la formació i aplicar mètodes relacionats amb la kinesiologia educativa. Per això es va crear el Grup de Treball de Kinesiologia Educativa a Rosa Sensat. Les responsables d’aquest grup han estat successivament: Tònia Cortadellas, Isabel Compan, Mont­serrat Escayola, i actualment Marta Portell.

A Catalunya, on s’han desenvolupat diver­ses propostes de kinesiologia educativa, cal destacar la figura capdavantera d’Isabel Compan, que amb el grup de treball vam fer una col·laboració amb la Universitat de Barcelona sobre els beneficis de la kinesiologia educativa… És a través dels propioceptors (les cèl·lules sensorials dels músculs, les quals nosaltres considerem part del cervell) que fem nostres les infor­macions externes (mitjançant el moviment) i és a través de les respostes (traduïdes en moviment) que ens relacionem… La fita és aconseguir ser nosaltres mateixos i utilit­zar tot el potencial que tenim disponible per tal d’assolir l’excel·lència personal… (Compan, 2009). Actualment, Compan és formadora autoritzada per impartir els cursos oficials de Brain Gym® i de difondre aquesta tècnica a centenars de persones d’arreu: Catalunya, Espanya, l’Argentina, Corea del Sud…

La kinesiologia educativa: la nostra experiència a l’aula
Les persones del grup de treball hem practi­cat dia a dia amb els alumnes, a les nostres escoles, els exercicis i ens hem adonat que funcionen, que aporten resultats.

En tenim molts exemples: quan l’alumnat ha de fer les proves de les competències bàsiques o altres exàmens durant el curs, si abans de fer-les fa un simple ganxo de Cook s’aconsegueix més relaxació i concen­tració per fer-los amb més èxit; en el cas d’un nen petit que li costa escriure el seu nom, li proposem fer la marxa creuada, i quan torna a provar-ho és capaç de fer-ho bé; de la mateixa manera, quan un alumne mostra molta dificultat per escriure en lletra lligada li proposem dibuixar l’infinit o el vuit mandrós unes quantes vegades i millora la cal·ligrafia; quan els i les alumnes es troben cansats, fan el badall energètic i així poden tornar a emprendre l’activitat amb més ànim; a l’alumnat, abans d’escoltar un conte, una xerrada, una exposició oral… fer la gorra de pensar els ajuda a sentir i a escoltar amb atenció.

Dibuixem l’infinit o el vuit mandrós i ens ho passem molt bé jugant-hi.

 

Iniciar les classes amb alguns exercicis de kinesiologia provoca entre els alumnes un estat diferent que els prepara per aprendre amb tranquil·litat i atenció. Molts d’ells, avançat el curs, són conscients dels bene­ficis d’aquests exercicis i de forma natural els practiquen en altres classes i situacions de la seva vida.

MOVIMENTS DE LÍNIA MITJANA: Aquest tipus d’exercicis ja tenen més a veure amb la psicomotricitat fina, alhora que s’ha de treballar abans i/o en paral·lel la psicomotricitat motora. En aquest cas s’ha decidit fer l’infinit o el vuit mandrós amb el cos, després l’hem dibuixat en terra amb guixos al pati de l’escola i més tard hem deixat temps per al joc lliure amb l’infinit o vuit mandrós.

EXEMPLES PER A LA MILLORA DELS RESULTATS:

Informàtica: treballar amb ordinadors
L’exercici dels botons de l’espai té les funcions de l’habilitat de l’organització visual, l’habilitat del contacte ocular ferm, l’habilitat visual a prop-lluny, entre altres.

Plàstica: dibuixar amb precisió
Les funcions que es poden millorar amb el dibuix emmirallat, entre altres, són la transició de la coordinació motora grossa a la coordinació motora fina; treballar el camp mitjà visual, auditiu, tàctil i cines­tèsic; consciència perifèrica… I els botons de la terra té les funcions de connectar el camp visual mitjà per augmentar la bino­cularitat i la convergència visual, i a més a més, l’altra funció és la de percebre la profunditat i desenvolupar l’habilitat de treball en equip dels dos ulls; tal com s’ha descrit anteriorment.

Dibuix emmirallat (esquerra). Botons de la terra (dreta).


Matemàtiques
: Calcul

Botons de l’espai.

 

Gorra de pensar.

 

Per comprendre millor i obtenir més velocitat per al càlcul mental ens seran molt útils els següents dos exercicis, ja que l’exercici de la gorra de pensar té les funcions d’escoltar amb totes dues orelles i el treball amb la memòria a curt termini, entre altres. I els botons de la terra té les funcions de connectar el camp visual mitjà per augmentar la binocularitat i la conver­gència visual, i a més l’altra funció és la de percebre la profunditat i desenvolupar l’habilitat de treball en equip dels dos ulls.

Llengua: lectura comprensiva
Amb el badall energètic les funcions que millorem són l’enfocament i l’atenció; la comunicació verbal i la comunicació expressiva. Les funcions que es poden millorar amb els girs del coll són, entre altres, la coordinació de les habilitats visuals i auditives, processament auditiu i lingüístic, escoltar la pròpia veu en parlar…

Badall energètic (esquerra). Girs de coll (dreta).

 

I ara, cap a on anem?
L’educació és la base perquè els aires de canvi que hi ha actualment al nostre país es puguin iniciar, desenvolupar i consolidar; ja siguin des de les Xarxes per al Canvi, l’Escola Inclusiva, l’Escola Catalana… És per això que una de les institucions emblemàtiques de Catalunya com Rosa Sensat, s’ha dedicat i es dedica a la tasca de la renovació psicopedagògica de l’en­senyament.

Aquest nou rumb ens ha fet reflexionar com a grup de treball la manera com voldríem enfocar la nostra participació a Rosa Sensat.

En una de les sessions de treball vam ar­ribar a la conclusió que cada vegada hi ha més nens i nenes amb trastorns de l’apre­nentatge, amb comportaments disruptius, amb necessitats d’accés al currículum…, i ens vam qüestionar si és perquè ara ens els mirem més o bé perquè n’ha augmentat el nombre amb aquestes característiques. És per això que des del Grup de Treball ens alegrem que des de l’àmbit institucional i associatiu s’emprenguin renovacions com les Xarxes per al Canvi. En aquest sentit, nosaltres també trobem la necessitat d’aprofundir en la kinesiologia educativa i ampliar l’abast d’aquesta tècnica al màxim de professorat possible mitjançant escoles d’estiu, postgraus, formació diversa…

50 Escola d’Estiu de Rosa Sensat: taller de kinesiologia educativa

 

50 Escola d’Estiu de Rosa Sensat: realització i supervisió del dibuix de l’infinit.

 

Escoles que practiquen la kinesiologia educativa
Escola Artur Martorell de Badalona
Escoles Pies de Mataró
Escola Nostra Sra. de Lourdes de Barcelona
Escola Mare de Déu de la Fontcalda de Tarragona
Escola del Mar de Barcelona
Escola Tramuntana de Girona
Escola Àngels Garriga de Barcelona
Escola Arnau Berenguer de Lleida
Escola Llevant de Barcelona
Escola Mediterrània de Barcelona
Escola Olga Xirinacs de Tarragona
Escola Aiguamarina de Barcelona
Escola Estel-Guinardó de Barcelona
Escola Calderón de Barcelona
Escola Jesuïtes del Clot de Barcelona
Escola Aiguamarina de Barcelona

Per saber-ne més
Dennison, Paul E.; Dennison, Gail E. Brain Gym: Llibre per al professorat: Activitats senzilles per a l’aprenen­tatge amb tot el cervell. [Traduït per Isabel Compan.] Barcelona: Graó, 2014.
<www.kinemocions.com>.
<www.kinesiologiaeducativabcn.blogspot.com.es>

ANNA DOTÚ
MONTSERRAT ESCAYOLA
MANEL PERALTA
LAURA PÉREZ
MARTA PORTELL
Grup de Treball de Kinesiologia
Educativa de Rosa Sensat

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!