Educació feminista. Llibertat i cura per a erradicar estereotips i violències

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Què implica tenir una perspectiva de gènere en educació o com fer visible allò invisible? 
Què poden oferir els centres educatius per desmuntar els estereotips de gènere, la violència masclista i el pensament patriarcal? 
És possible construir una comunitat educativa on la llibertat de sentir, pensar i expressar-se sigui motiu de celebració?

 

Es tracta d’identificar els punts forts i febles de les pràctiques docents, organitzacionals, socio-relacionals, curriculars i comunicatives per avançar en la incorporació de la perspectiva feminista. Els centres educatius participants podran aprofundir en la seva mirada crítica a les pràctiques docents (amb ulleres liles) i elaborar noves propostes d’acció educativa.

 

Objectius proposats:

 • Coneixement general del marc teòric i de bones pràctiques de l’educació feminista, centrat en socialització, comunicació, organització, relacions interpersonals, currículum, sexualitats i violències.
 • Aplicació pràctica d’aquest coneixement a les realitats micro i macro del centre i de la comunitat educativa, a través de les pràctiques docents, les pràctiques relacionals i la configuració dels continguts curriculars.

 

A qui va dirigida la formació:

Al professorat, equips i claustres, de totes les etapes educatives: infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria, i centres de formació de persones adultes.

 

Continguts:

 • Socialització de gènere. Interiorització i transformació.
 • Llenguatges (escrit, icònic, verbal…) i comunicació.
 • Organització del centre.
 • Relacions personals i bons tractes (professorat, alumnat, famílies, PAS).
 • Anàlisi dels materials curriculars i llibres de text i de lectura.
 • Anàlisi del currículum. Transformació del currículum: sabers de les dones i perspectiva interseccional.
 • Masculinitats i feminitats. Estereotips. Expressió de gènere.
 • Identitats de gènere i diversitat sexual. Sexualitats. Educació sexual.
 • Violència masclista, violència sexual, violència simbòlica. Microviolències.

 

Avaluació:

L’avaluació de progrés es realitzarà durant tot el procés d’acompanyament, a través de l’observació sistemàtica, la lectura de les produccions escrites dels grups, els intercanvis orals i les propostes d’intervenció elaborades que oferiran, en conjunt, les evidències dels canvis operats. L’avaluació de resultats es concretarà en la presentació del projecte final i les conclusions.

 

Requisits certificació: 

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 

Equip formatiu

Grup de Treball ‘Educació feminista. Gènere i currículum’ de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Grup format per mestres i professorat de totes les etapes educatives (infantil, primària i secundària) perquè el tema que ens ocupa és transversal i perquè l’experiència docent de cada membre representa una oportunitat per a una anàlisi holística. Volem pensar plegades de manera crítica i fer propostes que ens portin cap a comunitats educatives sense violències ni jerarquies a través de l’educació feminista.

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres