Organització d’espais i materials per a la vida quotidiana a l’Escola Bressol

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23 

Quin és el valor de la vida quotidiana dins l’Escola Bressol?
Com podem aprofundir en una pedagogia plenament respectuosa amb els infants?
Quines eines i recursos ens poden ajudar a aplicar la reflexió individual a la nostra vida professional?

 

La proposta formativa pretén ser un espai de reflexió sobre el valor de la vida quotidiana dins l’escola bressol, per poder aprofundir en una pedagogia plenament respectuosa amb els infants. Al mateix temps pretén oferir eines i recursos que puguin ajudar a cada persona a aplicar la reflexió individual a la seva vida professional.

Reflexionarem sobre la mirada de l’educadora en coherència amb un concepte d’infant i sobre com l’observació ens pot ajudar a transformar el context educatiu quotidià. Així mateix, compartirem criteris pedagògics en la planificació i l’organització dels espais educatius, des d’una mirada estètica i de cura en la presentació dels espais i els materials.

 

Objectius proposats:

 • Definir un concepte d’infant compartit i consensuat amb l’equip. 
 • Construir una imatge d’adult en coherència amb l’infant que veiem. 
 • Reflexionar sobre el paper de l’adult en el dia a dia al costat dels infants.
 • Valorar l’espai com a context d’aprenentatges.
 • Definir una planificació del temps coherent amb la vida quotidiana.
 • Revisar els materials per tal que s’adaptin als diferents moments evolutius i d’interès dels infants.

 

A qui va dirigida la formació: 

Equips educatiu de les escoles bressol.

 

Continguts:

 • Concepte d’infant compartit
 • Concepte d’adult respectuós amb l’infant. 
 • El valor de la vida quotidiana.
 • L’espai com a context educatiu.
 • la planificació  del temps
 • Els materials.

 

Avaluació:  L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida.  Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.   

 

Requisits certificació: Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres