Política de Privacitat, Dret al Desistiment i Drets de l’usuari

Política de privacitat

 • L’Associació de Mestres Rosa Sensat és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 5.717 i amb domicili a Barcelona:
  – Associació de Mestres Rosa Sensat
  – CIF: G-08844797
  – Adreça postal: Avinguda de les Drassanes nº 3, 08001 – Barcelona
  – Correu electrònic: associacio@rosasensat.org
 • De conformitat amb el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de caràcter personal i amb el seu reglament, les dades personals facilitades pels usuaris quedaran incorporades al corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable l’Associació.
 • L’usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part de l’associació per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació.Finalitats del tractament de les dades:
  – Gestionar les sol.licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives i comercials.
  – Gestionar les comandes on-line dels productes del web
  – Gestionar les subscripcions a les revistes
  – Gestionar les dades dels socis
  – Gestionar les dades dels alumnes i professorat que participa en les activitats formatives de l’associació
 • Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. Les dades dels socis, subscriptors, alumnes i dels usuaris que hagin comprat algun producte es mantindran durant el termini mínim de sis anys, de conformitat amb la normativa vigent.
 • L’associació garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés per a la cessió concreta.
  Només ens el cas dels subscriptors i compradors es cediran les dades a les empreses de transport que s’encarreguin d’entregar els productes.
 • Els usuaris podran accedir a les seves dades així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació reconeguts pel Reglament. Aquest drets es poden exercir, de forma gratuïta, remetent el corresponent escrit al domicili de l’associació o per correu electrònic a l’adreça: associacio@rosasensat.org

Dret al desistiment de les activitats formatives

De conformitat al vigent Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (articles 102 a 108), Llei 22/2010 de consum de Catalunya  (article 211-15) i altres normes complementàries, el DESISTIMENT del contracte, és a dir l’anul·lació unilateral de la prestació del servei contractat per part del consumidor/usuari, portarà les conseqüències següents:

 1. La devolució de l’import total abonat, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 2. La devolució del 75% de l’import total abonat, si l’anul·lació es produeix entre els 13 i 7 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 3. La pèrdua total de l’import abonat, si l’anul·lació es produeix 6 dies naturals o menys abans de l’inici de l’activitat formativa.
 4. En cap cas es retornarà l’import abonat un cop l’activitat hagi començat.

En aquests supòsits, la pèrdua total o parcial de l’import abonat no és una sanció per l’anul·lació, sinó una compensació per les despeses de tot tipus originades a l’activitat anul·lada.

En cas que l’AMRS no doni el servei de formació per qualsevol causa, sempre retornarà a l’usuari la totalitat de l’import abonat.

Qualsevol sol·licitud de modificació de la matrícula haurà d’estar degudament justificada. En aquests supòsits, dins de les seves possibilitats, l’AMRS prendrà les mesures adequades i possibles en benefici de l’usuari.

Pots exercir el teu dret a desestiment escrivint un correu electrònic a l’adreça: associacio@rosasensat.org

Drets de l’usuari

Canvi de dades personals

El usuaris podran modificar lliurement les seves dades personals a l’espai de l’usuari, un cop identificats amb el seu usuari/contrasenya.

Butlletins informatius

El usuaris també podran, a l’espai d’usuari, donar-se d’alta o de baixa dels butlletins informatius de l’Associació:

 • butlletí de novetats de l’Associació
 • butlletí sobre les activitats formatives de l’Associació
 • sobre les publicacions de l’Associació

Pagament de soci / pagament d’una subscripció

L’usuari, un cop identificat, podrà fer-se soci de l’Associació o contractar alguna de les susbcripcions que ofereix la pàgina.

Aquests pagaments es faran únicament mitjançant targeta i la seva renovació serà automàtica un cop vençut el període contractat.

Per donar de baixar o cancel.lar algun d’aquests serveis de pagament només cal que ens enviïs un correu a baixa@rosasensat.org indicant les teves dades personals (nom complert i correu electrònic) i el motiu de la baixa.

Compra de llibres

Per qualsevol consulta o incidència relacionada amb la compra de llibres pots escriure a comandes@rosasensat.org

Altres

Per qualsevol altre qüestió o aclariment que necessitis, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça: info@rosasensat.org