Transparència

Informació institucional i organitzativa

 

Missió i activitats

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és un moviment de renovació pedagògica creat el 1965 que continua treballant per la millora de l’educació.

Associa’t

 

Objectius
  • Contribuir a la formació, la millora i l’actualització pedagògica dels professionals de l’educació a través, principalment, del treball en equip dels socis, per la consecució de l’escola democràtica i l’expressió d’opinions i criteris sobre la política i la realitat educativa, així com el foment de la llengua catalana.
  • Promoure el debat i la reflexió necessaris per afavorir pràctiques pedagògiques destinades a potenciar la igualtat d’oportunitats, valorant com un fet positiu la diversitat per raó de gènere, procedència, creença, edat o ètnia.
  • Organitzar escoles d’estiu i altres tipologies de formació continuada dels mestres, professors i educadors.
  • Publicar i editar materials, revistes, llibres en diferents formats, com una manera més de difondre les pràctiques i les teories pedagògiques.
  • Assessorar sobre qüestions pedagògiques les persones, entitats, organitzacions o institucions que ho demanin.
  • Promoure i fer recerques en el camp de la didàctica, la metodologia, la pedagogia i d’altres que puguin contribuir al progrés de l’educació i de l’escola.
  • Participar i cooperar amb organitzacions públiques o privades i en totes aquelles iniciatives que, amb objectius semblants, estiguin encaminades a la millora de l’educació tant a Catalunya com a Espanya, la Unió Europea i altres països del món.

 

Número de registre i estatuts

L’Associació de Mestres Rosa Sensat està inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona, Secció I, núm. 5717.
NIF: G-08844797

Podeu consultar els estatuts de l’Associació aquí.

 

Òrgans de govern i organització

L’Associació es regeix per l’Assemblea General i per la Junta Rectora.
L’Assemblea General està formada per tots els socis i sòcies.
La Junta Rectora està formada pel president, el secretari, el tresorer, set vocals elegits per l’Assemblea General i els caps dels serveis tècnics de l’Associació.
Els càrrecs de president, secretari i tresorer de l’Associació constitueixen la Comissió Executiva, la qual té la funció de complir els acords de la Junta Rectora i de l’Assemblea General.

Podeu consultar aquí els càrrecs actuals.

L’Assemblea de Socis està integrada per les persones que voluntàriament contribueixen a l’Associació de Mestres Rosa Sensat fent efectiva la quota anual d’associades.

L’Assemblea de Socis dona suport als objectius generals de l’Associació, i amb aquesta finalitat aprova els seus plans de treball i pressupostos. En última instància, regeix el funcionament de l’Associació i se li han de retre comptes de les diferents actuacions empreses durant el curs (descrites en la memòria anual) i dels objectius i el pla de treball per a l’any següent, així com del balanç econòmic anual en les reunions previstes amb aquesta finalitat. Alhora, l’Assemblea de Socis escull els càrrecs per a la Junta Rectora.

Aquí trobaràs l’organigrama de Rosa Sensat.

 

Memòries

 

Comptes anuals

Convenis, ajuts i subvencions

 

Associa’t