Monogràfic. Com viure i conviure a l’Institut Bitàcola

Les relacions humanes, base de la convivència

L’Institut Bitàcola és un centre de nova creació que va néixer amb la finalitat de donar resposta a les necessitats del ciutadà i de la ciutadana del s. xxi. La convivència és la base de les relacions humanes saluda­bles, per això el nostre model organitzatiu i curricular la prioritza.

Els fonaments de la nostra proposta edu­cativa es basen en la coherència entre el model organitzatiu del centre i el desplega­ment curricular. Una proposta impossible de desenvolupar sense el protagonisme de tota la comunitat educativa del Bitàcola: alumnat, professorat i famílies.

L’organització del centre, una peça clau de la convivència al centre

Som un institut de dues línies a ulls del De­partament però les hem transformat en tres grups per nivell de 20 alumnes cadascun. Aquesta millora de la ràtio entre professorat i alumnat s’ha fet intencionadament per millorar l’atenció i l’aprenentatge dels i les nostres estudiants. Un alumnat que ha es­tat agrupat seguint criteris de coeducació, intel·ligències múltiples i diversitat, amb la qual cosa es generen grups heterogenis i reduïts, una realitat òptima a les aules que no seria possible sense la convicció del professorat que prioritza una educació més personalitzada.

Aquesta aposta també es manifesta en les tutories personals, on cada educador i educadora acompanya 10 alumnes en el seu camí personal i acadèmic al llarg de la seva trajectòria al Bitàcola, més enllà de la tutoria de grup. La tutoria personal és la peça clau que implica alumnat, professorat i famílies, amb la qual cosa crea una xarxa de relacions que beneficia la convivència i l’aprenentatge, i corresponsabilitza tota la comunitat educativa.

Cartell sobre l’alumnat del Bitàcola.

 

L’alumnat comparteix una gran part del seu dia amb el seu grup classe, amb qui estableix vincles emocionals, ja siguin d’amistat, d’amor, o simplement de com­panys i companyes de grup. Aquestes relacions estan determinades pels rols que cadascú assumeix dins l’aula; per tant, cal crear espais on interactuïn i s’expressin d’una forma diferent. Sortir de l’institut és una bona oportunitat per promoure les relacions més lliures entre l’alumnat, i al­hora per conèixer-lo en diferents contextos i apropar-nos més a la seva realitat. Aquest és un dels motius pel qual fem al voltant de 25 sortides durant el curs per nivell. A més a més, l’alumnat de 1r i 2n d’ESO marxa de camps d’aprenentatge a principi de curs per cohesionar el grup. Mentre que a 3r i a 4t d’ESO els viatges són més llargs, es fan a final de curs i estan lligats amb la programació de diferents àmbits que es treballen durant el tercer trimestre.

Una bona convivència al centre no s’acon­segueix només amb un bon clima d’aula, sinó que és necessari establir relacions entre tot l’alumnat. Aprofitem la concreció del desplegament curricular per generar espais de treball que involucren l’alumnat de diferents grups.

Un/a alumne/a de primer d’ESO del Bi­tàcola comparteix dinou hores setmanals amb el seu grup classe de 20 alumnes treballant l’Àmbit Lingüístic (català i castellà), l’Àmbit Matemàtic, la Llen­gua Anglesa, la Llengua Francesa, la Música i l’Educació Física. De les onze hores restants, en treballa vuit a l’Espai Globalitzat (Ciències Socials, Ciències Naturals, Tecnologia i Visual i Plàstica) en grups on es barreja tot l’alumnat de primer. Aquesta agrupació es modifica cada sis setmanes coincidint amb el canvi de projecte. Dues hores més les dedica a l’Espai Creatiu, espai educatiu on es treballa el desenvolupament personal de l’alumnat, actituds, valors, identitat i emocions a partir de l’expressió artística i el treball de valors. Els grups de l’Espai Creatiu estan formats per alumnes de tots els nivells i respectant les seves prefe­rències artístiques. I finalment, l’hora restant està destinada a l’Apadrinament Matemàtic amb els alumnes de cinquè, i l’Apadrinament Lingüístic amb els alum­nes de quart de primària de l’Escola Elisa Badia, amb la qual compartim edifici.

Tota aquesta varietat d’agrupaments respon a l’objectiu de crear relacions més enllà del passadís. A través de l’Espai Globalitzat l’alumnat acaba el primer curs coneixent i havent treballat amb tot l’alumnat del seu nivell. Gràcies a l’Espai Creatiu ha pogut compartir experiències d’aprenen­tatge diferents amb estudiants d’altres cursos. I amb l’Apadrinament Matemàtic i Lingüístic, a més a més de promoure la seva metacognició, també es creen vincles amb nens i nenes més petits.

Un/a alumne/a de segon o tercer d’ESO del Bitàcola també conviu amb diversos agrupaments al llarg del curs. Amb el grup classe hi passa dinou hores setmanals, nou hores fent Espai Globalitzat amb l’alumnat del seu nivell i dues hores a Espai Creatiu amb adolescents de tot el centre. Els i les estudiants de segon, dins les dinou hores del grup classe, també fan una hora d’Apa­drinament Matemàtic amb els alumnes de sisè de Primària.

Cartell sobre les famílies del Bitàcola.

 

Aquest o aquesta estudiant porta a terme projectes d’ApS (Aprenentatge-Servei) sota el nom d’Espai en Xarxa. Aquest espai es desenvolupa durant nou hores setmanals, substituint l’Espai Globalitzat dues vegades al llarg del curs, on es barreja l’alumnat de segon i tercer d’ESO. Es generen sis projectes paral·lels de temàtiques diverses que l’alumnat pot prioritzar. Aquests espais estan estretament lligats amb l’entorn i estratègicament dissenyats per donar res­posta a encàrrecs externs al centre des de diferents àmbits, cosa que fa del Bitàcola un institut arrelat a la realitat més propera.

Un altre punt de trobada entre l’alumnat del Bitàcola és l’Agermanament entre els i les estudiants de primer i tercer curs que mensualment es reuneixen creant parelles. Aquestes parelles es van crear segons les seves afinitats i des de l’anonimat. L’objec­tiu d’aquestes trobades és que l’alumnat de tercer acompanyi el de primer i li doni resposta a les preocupacions habituals de l’inici d’aquesta nova etapa educativa.

L’alumnat i el professorat corresponsables del bon clima a l’institut

La qualitat dels vincles relacionals entre els companys i les companyes defineix el benestar o malestar general del centre. Així doncs, un dels objectius del nostre model organitzatiu i curricular és generar espais on l’alumnat pugui establir relacions saluda­bles i manifestar-les. Aquestes pràctiques generen un bon clima de centre que ajuda a proporcionar sensacions grates, agradables i positives respecte al seu entorn, així com també d’un o d’una mateixa.

L’alumnat és el màxim protagonista però no l’únic responsable de generar un bon clima de centre. El professorat hi juga un paper clau generant també relacions salu­dables amb la resta de docents, i sobretot, amb l’alumnat. El vincle creat a partir de la tutoria personal afavoreix una millor comprensió de la seva realitat diària, les seves emocions, els seus neguits i les seves expectatives, coneixements necessaris per crear les bases d’una relació i una orien­tació plena de confiança, empatia, afecte, sinceritat i respecte.

La realitat educativa és complexa i per entendre-la a vegades es necessiten es­pecialistes que aportin i generin noves situacions d’aprenentatge. Obrim les aules a tallers, xerrades i debats conduïts per ex­perts en l’adolescència, les seves relacions i els possibles assetjaments.

Als instituts aquesta complexitat reclama una actuació immediata. El professorat ha d’estar constantment atent que no sorgei­xin situacions que generin un mal clima al centre. Situacions que inevitablement esdevenen en les relacions humanes, que cal detectar i gestionar des d’un primer moment, i amb els i les protagonistes im­plicats. Aquesta gestió és prioritària davant de qualsevol altra activitat del centre, sigui una classe o l’hora del pati.

Davant la detecció de discursos, de con­ductes i d’accions discriminatoris al centre, aturem la situació generada. Som conscients que el conflicte no es resol amb un acte puntual i sovint té un discurs o un rerefons que l’alimenta. És en aquest context on el professorat del Bitàcola de­tecta una necessitat i la desplega a nivell curricular, ja sigui en les seves classes o a través de professionals externs al centre.

Un exemple clar d’aquest procés va ser la detecció de diverses actituds i accions masclistes per una part de l’alumnat. Des­prés de tractar les situacions generades a l’aula i ser conscients de la magnitud del problema, vam buscar estratègies externes per reconstruir aquest discurs i canviar les accions que el perpetuen. Una de les primeres accions va ser sumar-se al pro­jecte Cada persona és única i irrepetible proposat pel Consell Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i liderat per la cooperativa Filalagulla. Aquest projecte va despertar consciència a gran part de l’alumnat i vam observar que calia continuar-hi treballant.

Cartell sobre el professorat del Bitàcola.

 

Enguany, aquesta necessitat s’ha transfor­mat en un Espai en Xarxa dedicat al gènere on l’Institut mateix ha fet un encàrrec: descriure, analitzar i interpretar el nostre centre des del punt de vista de l’equitat de gènere. Aquest projecte tenia un ob­jectiu molt clar, conscienciar l’alumnat i el professorat del tractament del gènere –sovint inconscient– al nostre centre en: els materials educatius, els agrupaments, l’ús dels espais al pati, els discursos de l’alumnat, els rols dins dels grups de treball, el llenguatge del professorat, etc. Un treball de recerca necessari per poder constituir una comissió coeducativa de treball permanent a l’institut.

En resum…

La nostra experiència ens demostra que es pot reduir la prevalença d’assetjament escolar facilitant vincles i relacions salu­dables entre l’alumnat, el professorat i les famílies del centre. El model organitzatiu i el desplegament curricular és una peça clau per generar un bon clima i un bon

funcionament a escoles i instituts, sense oblidar que el professorat té un paper molt rellevant en la detecció i la gestió a temps de qualsevol situació que s’allunyi del bon clima del centre.

Per saber-ne més

Beane, A. L. (2006). Aulas libres de aco­so. Barcelona: Graó.

Bisquerra, R. (coord.) (2014). Preven­ción del acoso escolar con educa­ción emocional. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Darder, P. (coord.) (2013). Aprender y educar con bienestar y empatía. Bar­celona: Octaedro.

Webgrafia

Institut Bitàcola: <https://agora.xtec.cat/ insbitacola/>. Cooperativa Filalagulla: <http://filalagulla.org/>.

DANIEL PALAU
MARIA BALLBÉ
Professor i professora de l’Institut Bitàcola,
Barberà del Vallès (Vallès occidental)

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!