Informacions

Es convoca el XL Premi
Marta Mata de Pedagogia

L’Associació de Mestres Rosa Sen­sat, amb la col·laboració de la Fun­da­ció Artur Martorell, el Departa­ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Bar­celona i l’Institut d’Educació de l’Ajun­tament de Barcelona, convoca el Premi Marta Mata de Pedagogia.

Bases 2020
1. Els treballs presentats han de ser originals, inèdits, redactats en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol i realitzats per mestres o altres professionals de l’educació.
2. Les obres han de fer referència a una experiència que comporti una millora de la pràctica educativa amb la finalitat de promoure, reconèixer i donar a conèixer el treball renovador de mestres, professors i altres educadors que, en equip o individualment, i a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica, contribueixin a la millora de l’educació i a enfortir la renovació pedagògica.
3. Les obres han de tenir una extensió màxima de 250.000 caràcters, amb espais inclosos. S’han de fer arribar per correu electrònic, en suport digital i tancats en format pdf a l’adreça publicacions@rosasensat.org. No s’acceptaran treballs en suport paper.
4. El document ha d’anar acompanyat necessàriament d’un breu currículum de la persona o persones autores, on constin les dades de l’autor o autors: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte, NIF i l’adreça de correu electrònic.
5. La data màxima per al lliurament dels originals serà l’1 d’octubre de 2020.
6. El jurat està constituït per persones vinculades a l’àmbit educatiu i que representen les institucions i entitats convocants.
7. El jurat podrà declarar el Premi desert. La decisió del jurat serà inapel·lable.
8. L’Associació de Mestres Rosa Sensat publicarà l’obra en llengua catalana. En l’edició es farà constar el Premi amb el qual ha estat guardonada.
9. El veredicte es farà públic el mes de novembre de 2020 i el Premi es lliurarà en el decurs d’un acte públic.
10. La participació en el Premi comporta l’acceptació d’aquestes bases. El jurat resoldrà les qüestions no previstes.

Barcelona, febrer de 2020

A Facebook, a Twitter i ara Infància també a Instagram

Si ja ens podíeu trobar a Facebook, a Twitter i a la pàgina web de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, ara també es pot trobar Infància a Instagram. I en pocs dies ha superat el miler de seguidors!

El compte d’Instagram és exclusiu per a la revista Infància i tot allò que genera: la revista, els llibres de Temes d’Infància, els actes que convoca…

Facebook cada vegada s’utilitza menys, com es pot constatar en les respostes que es reben quan s’hi penja una pregunta. La resposta a Twitter, en canvi, és immediata.

I, a Instagram, en aquests darrers mesos hi ha hagut un augment considerable d’escoles i entitats relacionades amb el 0-6 que s’hi han incorporat i ha esdevingut un aparador extraordinari.

En aquesta xarxa, el 0-6 de l’Asso­cia­ció de Mestres Rosa Sensat pot compartir enllaços al web, a la subscripció, mostrar retalls dels Temes d’Infància, dels articles de les revistes, donar a conèixer autors i pedagogs del segle XX, escriure pautes i reflexions per mostrar el paper de l’infant a les escoles bressol i als parvularis, fer vídeos de les visites…

 

 

 

Associa't!

Encara no ets sòcia de Rosa Sensat? Ara i fins a l'Escola d'Estiu ampliem la quota jove fins els 30 anys. Associa't i matricula't a qualsevol formació per només 70€!
Fes-te'n ara!