Relació i comunicació amb les famílies a l’escola bressol

Proposta d'acompanyament a centres
La relació amb les famílies basada en l’acompanyament, el diàleg, el compromís, l’escolta, la participació i la confiança mútua

 

La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats democràtiques, és un procés que es construeix col·lectivament. L’escola bressol ha de crear i fomentar un clima adequat d’enteniment i de col·laboració amb les famílies, per tal que puguin percebre que són importants dins l’escola, que s’escolta la seva veu, se la té en compte i, que, per tant, ambdós contextos són igual d’importants en el desenvolupament harmònic de l’infant. 

La proposta formativa pretén ser un espai de reflexió per a poder aprofundir sobre com acollim, escoltem, acompanyem i ens comuniquem amb les famílies dins el dia a dia de l’escola bressol. Amb l’acompanyament, reflexionarem sobre el dret de les famílies a poder participar i formar part del centre. 

 

Objectius proposats:

  • Reflexionar al voltant de les relacions amb les famílies: participació  en la vida quotidiana.
  • Facilitar eines de  comunicació amb les famílies.
  • Oferir diàleg, escolta i la confiança mútua.
  • Acollir infants i famílies.
  • Reflexionar sobre l’organització d’espais i temps per a les famílies.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatiu de les escoles bressol.

 

Continguts:

  • Les relacions amb les famílies: participació  en la vida quotidiana.
  • Eines de comunicació amb les famílies.
  • Diàleg, escolta i la confiança mútua.
  • Acollida d’infants i famílies.
  • Organització d’espais i temps per a les famílies.

 

Avaluació:

L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. 

Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació:

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres